Skattesagens forløb

Vistisen skatteadvokater indtræder normalt i en skattesag, når der er truffet afgørelse eller dom i sagen. Nogle gange i forbindelse med at skatteyderen ønsker at skifte advokat.

På dette tidspunkt  hjælper Vistisen skatteadvokater med at vurdere, om sagen skal “videre i klagesystemet”, og vi varetager herefter selve klagesagen eller skatteretssagen.

Hvis afgørelsen er truffet af SKAT, skal afgørelsen påklages til Skatteankestyrelsen, der fordeler sagen til enten et skatteanknævn, motorankenævn, vurderingsankenævn eller Landsskatteretten.

Hvis én af disse klageinstanser har truffet afgørelse, skal sagen indbringes for domstolene. Sagen behandles typisk først af en byret og i principielle sager af Østre eller Vestre Landsret.

I principielle sager kan skattesagen i sidste instans ankes til Højesteret. Det tidsmæssige forløb fremgår af tidslinjen ovenfor.

Vistisen skatteadvokater kan også indtræde i en sag allerede i forbindelse med SKATs undersøgelse og kontrol af skatteyderens selvangivelse. Dette vil typisk være, når SKAT ønsker yderligere oplysninger fra skatteyderen.

Vi arbejder gerne tæt sammen med skatteyderens revisor, så tidligere historik og undersøgelser bliver genbrugt, hvilket sparer skatteyderen for både tid og penge.

Hvis skatteyderen ønsker at gå videre med skattesagen, består forløbet normalt i, at vi udarbejder skriftlige indlæg til SKAT, domstolene eller klageinstanser og repræsenterer skatteyderen i retsmøder. I denne fase bruger vi meget tid på at forklare SKAT og dommerne de ofte vanskelige problemstillinger.

Troværdighed er vigtigt for os, og vi giver derfor altid en vurdering af muligheden for medhold i sagen.