Højesteretsdom: Ikke fradrag for rådgivere

Nycomed-koncernen har i dag tabt en Højesteretssag vedrørende fradrag for omkostninger til rådgivere i forbindelse med optagelse af lån.

Lånene var etableret i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Det mest principelle spørgsmål var, om rådgiveromkostningerne var omfattet af kursgevinstloven.

Højesteret fandt, at

omkostninger til rådgivere kan medregnes i anskaffelsessummen ved opgørelsen af gældens værdi efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, såfremt de angår bistand, som knytter sig direkte til den indgåede aftale om det lån, der optages, og til gennemførelsen af låneoptagelsen. Sådan bistand kan alt afhængig af lånets karakter og størrelse f.eks. omfatte forhandling om og affattelse af låneaftalen, afgivelse af udtalelser om aftalens gyldighed og bindende virkning for låntager (legal opinions) samt bistand ved berigtigelse af sikkerhedsstillelse.

Højesteret fandt, at Nycomed ikke havde dokumenteret, at rådgiveromkostningerne havde en direkte tilknytning til den indgåede låneaftale.

Derudover vedrørte sagen også en fortolkning af ligningslovens dagældende § 8 J.

Dommen kan læses her.

27/01/2014

Videre læsning

Sager
Artikler
Nyheder